Malaysia's Online Casino Provider

Online Casino Malaysia

SILA BACA PERJANJIAN YANG SAH DI SISI UNDANG-UNDANG ANTARA ANDA DAN S188.COM DENGAN TELITI. SILA PASTIKAN BAHAWA ANDA TELAH MEMAHAMI ISI KANDUNGAN DALAM PERJANJIAN INI. JIKA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG SYAK WASANGKA MEGENAI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANDA DISEBABKAN OLEH PENERIMAAN PERJANJIAN INI. SILA BERUNDING DENGAN PEGUAM SAH DI BAWAH BIDANG KUASA ANDA.

Definisi
Dalam perjanjian ini perkataan-perkataan dan terma-terma berikut mempunyai maksud seperti yang tertera di bawah melainkan konteks dinyatakan sebaliknya.

Kasino Online
Sistem permainan intenet di laman ini dan perkhidmatan berkenaan dan aktiviti-aktiviti mainan yang ditawarkan dan dipaparkan di www.S188.com, termasuk tapi tidak terhad kepada, kasino online, kasino keno, dan/atau Kasino Online dan/atau permainan-permainan yang lain, di mana ia boleh digunakan;

Akaun Pemain
Satu akaun peribadi dihadkan kepada satu alamat rumah tangga tempatan, dibuka oleh individu dan diselenggara oleh kami membolehkan pemain tersebut bermain mainan di Kasino Online;

Nama Pengguna dan Kata Laluan
Nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih apabila terdaftar dengan Kasino Online.

Anda
Pengguna Perisian Kasino Online termuat turun dari Laman Web.

Kami/Kita/Kepunyaan Kita
S188.com, www.S188.com;

Pokok Perjanjian.
Perjanjian ini meliputi persetujuan di antara anda dengan kami berkaitan dengan penggunaan Kasino Online anda untuk membuat pertaruhan sebenar secara berhibur.

Syarat-syarat Sah Disisi Undang-undang.

 1. Anda hanya dibenarkan untuk menggunakan Kasino Online dan/atau Laman Web ini jika anda berumur sah dan boleh dibukti di sisi undang-undang yang ditentukan oleh negara kelahiran anda.
 2. Tidak kira dalam apa jua keadaan, anda tidak dibenarkan menggunakan Kasino Online dan/atau Laman Web ini jika anda berumur di bawah 18 tahun.
 3. Sesetengah pihak penguatkuasa undang-undang tidak mendefinisikan kesahan pertaruhan online sedangkan yang lain pula mengakibatkan pertaruhan online menjadi haram secara spesifik. Kami tidak berniat mempertikaikan hujah-hujah sama ada barangsiapa patut menggunakan Kasino Online dan/atau penggunaan Laman Web ini adalah tindakan haram. Ketersediaan Kasino Online dan/atau Laman Web ini tidak akan ditaksir sebagai tawaran atau ajakan daripada kami bagi untuk menggunakan Kasino Online di sebarang negara di mana penggunaan sedemikian adalah tindakan haram. Penggunaan Kasino Online boleh ditaksahkan pada bila-bila masa apabila dilarang oleh sebarang undang-undang yang sedia ada. Anda bersetuju memikul tanggungjawab dalam menentukan sama ada penggunaan Kasino Online di negara kelahiran anda bertentangan dengan undang-undang.

Jaminan.

 1. Kami hanya mengizinkan pengaksesan ke dalam Kasino Online melalui rangkaian diperlindung oleh penyulitan data serta cuma boleh log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan. Anda tidak dapat bermain di dalam Kasino Online tanpa berjaya melalui sekuriti log masuk kami.
 2. Anda dinasihati mesti melindungi nama pengguna dan kata laluan anda secara sulit dan peribadi serta jangan mendedahkannya kepada sesiapa pun. Jangan sekali-kali menggunakan kata laluan milik orang lain. Anda harus memikul tanggungjawab anda bagi semua transaksi berkaitan dengan Akaun Pemain anda yang dikendali dengan kata laluan anda. Kami akan menganggap barangsiapa yang memasuki nama pengguna dan kata laluan anda dengan tepat adalah anda serta kesemua transaksi yang dikendali di bawah nama pengguna dan kata laluan yang tepat ini akan diambil kira sah dalam permainan.
 3. Ini adalah kewajiban anda dalam memastikan bahawa anda mengerti semua terma dan prosedur permainan di dalam Kasino Online dan hak penggunaan untuk permainan online sebelum anda bermain sebarang permainan sebegitu.
 4. Anda tidak akan memecah masuk, akses, atau cuba memecah masuk atau akses atau sebaliknya memintas sistem sekuriti kami. Jika kami syak atau mengetahui bahawa anda berniat atau bercadang cuba untuk memecah masuk, akses atau cuba memecah masuk atau akses atau sebaliknya memintas sistem sekuriti kami atau Perisian ini, kami akan berhak memberhentikan pengaksesan anda ke dalam Kasino Online dengan segera dan/atau mengakibatkan akaun anda disekat, serta kami berhak mengikut budi bicara untuk memaklumkan perkara sedemikian kepada pihak-pihak berkuasa bersesuaian.

Tanggungjawab Anda

 1. Kami tidak boleh membuat pernyataan atau jaminan terhadap kesahan atau sebaliknya mengenai pengaksesan dan penggunaan Kasino Online di negara tempat kelahiran anda dan ini adalah sekadar tanggungjawab anda untuk menentukan pengaksesan dan penggunaan Kasino Online sebegini oleh anda, sama ada menyalahi undang-undang atau tidak. Kami menjamin bahawa penglibatan sebegini bukan bertujuan menyebabkan anda bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada.
 2. Anda harus bertanggungjawb sepenuhnya ke atas semua cukai, bayaran dan kos-kos lain yang berkaitan dan menimbul dari habuan kemenangan yang diperolehi melalui penggunaan Kasino Online.

Pembayaran

 1. Kami bersetuju bahawa kami atau syarikat pemprosesan pembayaran bagi pihak kami akan mengendalikan segala transaksi kewangan dan akaun. Anda selanjutnya bersetuju bahawa pemporsesan pembayaran berhak untuk menahan sebarang bayaran jikalau pemprosesan pembayaran mempunyai sebab untuk mempercayai atau mengesyaki bahawa anda mungkin terlibat dalam atau telah terlibat dalam aktiviti penipuan, persubahatan, haram atau tidak wajar.
 2. Anda bersetuju untuk membayar sepenuhnya sebarang atau semua bayaran yang terhutang pad kami atau pihak ketiga berhubungan dengan penggunaan anda di Kasino Online. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda tidak akan membuat sebarang pulangan atas caj dan/atau penolakan atau pembatalan ataupun sebaliknya menyimpan sebarang bayaran milikan anda dan jika berlaku situasi sebegini anda akan membayar balik dan membayar ganti rugi kepada kami bagi bayaran tidak terbayar sebegini termasuk sebarang perbelanjaan ditanggung oleh kami dalam proses mengumpul bayaran daripada anda.
 3. Sila ambil perhatian bahawa jika sebarang pendepositan/pengeluaran diproses melalui akaun pemain, akaun-akaun ini mesti menunjukkan maklumat peribadi yang sama dengan maklumat yang dibekalkan dalam Pendepositan/Pengeluaran di S188.com. Tiada transaksi pihak ketiga akan dibenarkan.
 4. Semasa proses pengeluaran, sila ambil perhatian bahawa S188.com berhak untuk memilih kaedah pembayaran untuk memindahkan kemenangan anda ke akaun anda.
 5. Anda mengiktiraf bahawa penjana nombor kami akan memutuskan keputusan pertaruhan yang dimainkan oleh anda di Kasino Online dan anda bersetuju dengan semua keputusan dalam permainan sebegini. Malahan, anda juga mengerti bahawa mustahil kemunculan percanggahan keputusan di antara Perisian dan pekhidmat (server) permainan serta keputusan termuncul di dalam pekhidmat (server) permainan akan diutamakan. Di samping itu, anda juga mengetahui dan menyetujui bahawa rekod kami akan menjadi kuasa muktamad dalam menentukan syarat-syarat dan penyertaan anda dalam aktiviti-aktiviti permainan di Kasino Online.
 6. Anda tidak akan melibatkan diri dalam sebarang tindakan atau peragaan atau apa-apa kelakuan yang memburukkan reputasi kami atau Pembekal Perisian atau mana-mana pembekal-pembekal perkhidmatan yang berkenaan.
 7. Anda memaklumi bahawa namun Akaun Pemain anda terdedah anda masih akan melindungi kami sepenuhnya dan mempertahankan kami tidak mudarat dari serta bertentangan terhadap semua dan sebarang kerugian, kos, perbelanjaan, tuntutan, permintaan, liabiliti serta kerosakan akan tetapi mengakibatkan anda (a) memasuki, mengguna atau mengguna semula Laman Web atau Kasino Online; (b) memungkir sebarang terma-terma dan syarat-syarat terkandung dalam perjanjian ini. Lagipun, anda bersetuju bahawa melindungi sepenuhnya, mempertahankan dan menjaga kami, pegawai-pegawai kami, pengarah-pengarah, kakitangan, agen-agen, kontraktor-kontraktor dan pembekal-pembekal tidak mudarat dari serta bertentangan terhadap semua tuntutan, liabiliti, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk upah peguam, timbul dari sebarang pemungkiran dalam perjanjian ini oleh anda, serta liabiliti lain timbul dari penggunaan anda dari Kasino Online dan Perisian ini.
 8. Anda hanya dibenarkan memiliki 1 akaun per rumah tangga atau komputer. Jika anda memiliki lebih daripada satu akaun, segala kemenangan akan dibatalkan.
 9. Jika anda tidak log masuk ke dalam akaun dalam tempoh 180 hari, sebarang baki dalam akaun anda akan dilupuskan oleh S188.com.
 10. Kami berhak mengikut budi bicara mengemaskini dan/ atau memindah perjanjian ini dari semasa ke semasa. Ini adalah kewajiban anda untuk menyemak terma dan syarat terkini pada setiap masa dan semua pindaan kepada terma dan syarat akan dimaklum secara online.

Jaminan Dan Pernyataan Anda

 1. S188.com tidak mungkin boleh memastikan undang-undang mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan dalam setiap negara di seluruh dunia sentiasa berubah-ubah. Jadi, pemain dikehendaki bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan undang-undang yang memperuntuk dan digunakan di bawah bidang kuasa anda. Pemain perlu bertanggungjwab ke atas sebarang akibat yang akan berlaku akibat dia tidak memastikan kesahannya dalam permainan internet di bawah bidang kuasanya.
 2. Anda bertindak bagi pihak sendiri dan atas kerelaan hati anda.
 3. Anda tidak dikongkong oleh legitimasi terbatas.
 4. Anda tidak dikelaskan ke dalam kategori kaki judi.
 5. Semua butiran yang mana anda membekalkan atau terbekal dalam proses pendaftaran dengan Kasino Online adalah tepat dan anda akan terus kemaskini butiran sedemikan sekiranya ada sebarang perubahan.
 6. Anda sedar sepenuhnya bahawa pada hakikatnya, anda menghadapi risiko kerugian wang melalui penggunaan Perisian untuk bermain permainan di Kasino Online.
 7. Anda tidak akan melakukan deposit dana berasal daripada aktiviti-aktiviti jenayah dan/atau haram.
 8. Anda tidak akan melakukan jenayah dan/atau berniat untuk mempergunakan Akaun Permain berhubungan dengan aktiviti sedemikian. Anda tidak akan atau bercadang untuk menggunakannya ataupun merancang untuk membenarkan barangsiapa untuk menggunakan Kasino Online dan Akaun Permain bagi tujuan menjalankan sebarang aktiviti terlarang atau menyalahi undang-undang, tapi tidak terhad kepada, pengubahan wang haram, di bawah mana-mana undang-undang yang bersesuaian dalam penguatkuasaan yang boleh digunakan ke atas anda dan kami.
 9. Anda tidak akan berpakat sulit atau cuba berpakat ataupun berniat untuk menyertai, secara langsung atau tidak langsung, ke dalam sebarang komplot dengan pemain lain dalam aliran sebarang pertaruhan yang anda sedang bermain atau akan bermain di Kasino Online.
 10. Anda tidak pernah memegang Akaun Pemain yang digantung atau ditamatkan sebelum ini sama ada oleh kami atau mana-mana pengoperasi permainan online; menuntut bayaran balik dalam bentuk wang melalui Akaun Pemain atau mengekalkan Akaun Pemain semasa.
 11. Semasa proses pembukaan Akaun Pemain, anda tidak akan membekalkan sebarang maklumat atau menyerahkan sebarang pernyataan kepada kami di mana adalah tidak tepat, palsu, salah dinyatakan, tidak lengkap atau mengelirukan.

Perubahan pada Perjanjian

 1. Kami boleh, menurut budi bicara mutlak kami, membuat perubahan pada perjanjian ini atau Peraturan-peraturan Permainan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal.
 2. Perubahan tersebut akan berkuatkuasa serta-merta mulai tarikh yang ditetapkan. Lantaran itu adalah mustahak bagi anda untuk menyemak terma dan syarat terkini pada setiap masa dan semua pindaan kepada terma dan syarat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membaca pindaan tersebut. Jika anda masih terus mengguna Laman Web atau Kasino Online selepas kami membuat pengemaskinian dan pindaan (tanpa menghiraukan kaedah pemberitahuan kami kepada anda tentang perubahan sedemikian), anda dengan automatik bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan pindaan tersebut sama ada anda betul-betul terima notis pemberitahuan, atau terbaca perubahan tersebut. Anda patut menghentikan penggunaan Laman Web atau Kasino Online jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan pindaan berkenaan.

Hak Mutlak

 1. Kami berhak mengikut budi bicara penuh dan mutlaknya untuk: menolak sebarang permohonan pendaftaran untuk Laman Web atau Kasino Online ini; menolak sebarang taruhan yang dipertaruhkan dalam Kasino Online; Kami berhak berdasarkan budi bicara untuk melaksanakan penyiasatan ke atas anda, termasuk pemeriksaan kredit, dari kredit pihak ketiga atau institusi kewangan seperti yang tertera di dalam maklumat yang dibekalkan. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai wang taruhan atau habuan kemenangan, keputusan kami adalah muktamad dan tidak boleh diprotes.
 2. Kami berhak untuk menahan sebarang bayaran atau amaun kemenangan mengikut budi bicara sehingga pengeshan pengenalan pemenang berkenaan memenuhi kepuasan kami demi untuk memastikan bahawa amaun kemenangan telah dibayarkan kepada pemain yang tepat. Untuk tujuan ini, kami berhak mengikut budi bicara sendri meminta anda membekalkan pengenalan yang disahkan oleh notori atau sebarang pengesahan pengenalan yang setimpal mengikut kesesuaian undang-undang di bawah bidang kuasa anda.
 3. Jika kami mendapati dan/atau mengesyaki anda terbabit dalam aktiviti penipuan atau pemalsuan ataupun mana-mana pembayaran anda adalah pulangan dari caj, kami berhak untuk menahan sebarang bayaran atau amaun kemenangan yang terhutang pada anda serta sekiranya perlu kami akan meminta sebarang bayaran yang dimiliki oleh anda secara sah.
 4. Kami boleh menamatkan hak penggunaan anda di Kasino Online tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau menyekat Akaun Pemain anda jika menganggap bahawa anda telah memungkir mana-mana terma dan syarat dalam perjanjian ini ataupun jika tindakan anda menyalahi undang-undang. Kami tidak mempunyai apa-apa kewajipan untuk memulangkan balik sebarang dana di dalam akaun pemain anda.
 5. Kami berhak mengikuti budi bicara sendiri untuk menawarkan dan mengiklankan promosi, bonus atau tawaran khas dari semasa ke semasa dan tawaran sebegini akan tertakluk kepada terma dan syarat tertentu yang akan menjadi sah dalam jangka waktu tertentu. Berhubungan dengan terma-terma tertentu yang tertera dalam promosi, bonus dan tawaran khas tersebut di atas, kami berhak untuk menahan sebarang amaun pengeluaran dari akaun anda yang mana lebih daripada pendepositan asal anda. Tambahan lagi, kami berhak untuk menahan ataupun sebaliknya mengurangkan atau menterbalikkan sebarang bayaran atau amaun kemenangan atau mengubah polisi sekiranya kami mendapati dan/atau mengesyaki bahawa anda sedang menyalahguna ataupun cuba menyalahguna mana-mana perkara yang tersebut di bawah: (i) bonus-bonus; (ii) promosi yang lain; atau (iii) polisi khas atau peraturan yang ditentukan yang berkaitan dengan mainan sedia ada atau mainan baru.

Terma-terma
Perjanjian ini akan berkuatkuasa apabila anda bersetuju dengan terma dan syarat dalam perjanjian ini, dan akan kekal dalam berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya melain diberhentikan. Walau bagaimanapun, bagi mengelakkan kesangsian, anda dinasihati untuk terikat dengan perjanjian ini jika anda bertujuan menggunakan Kasino Online dan Laman Web ini, termasuk, tapi tidak terbatas pada, memulakan atau memasukkan Pendepositan melalui Akaun anda atau mengemukakan butiran deposit kepada kami.

Pemberitahuan
Anda bersetuju bahawa menerima komunikasi daripada kami dalam format elektrik. Komunikasi elektronik mungkin dipaparkan di halaman-halaman dalam Laman Web dan/atau mesej/fail bantuan dari permohonan pelanggan, dan/atau menghantar ke emel anda.

Terma & Syarat Tambahan

 1. Promosi ini terbuka kepada semua pemain terdaftar sahaja. Pemain-pemain perlu menunaikan semua kehendak permainan seperti yang terpapar di bahagian promosi demi untuk memperoleh bonus-bonus tersebut.
 2. Semua bonus pendepositan mesti dituntut sebelum mulai permainan.
 3. Tiada bonus akan diganjarkan selepas pemain mulai bermain permainan di kasino.
 4. Sila ambil perhatian bahawa Bonus Selamat Datang tidak boleh dipindahkan selepas diisu.
 5. Permainan progresif hanya dibenarkan SELEPAS memenuhi keperluan pusing ganti (turnover) tertentu dalam permainan.
 6. Jika, apabila bermain di dalam kasino, anda memenangi sejumlah kemenangan yang dianggap oleh Pengurusan Kasino sesuai bagi publisiti. Anda bersetuju bahawa menjadikan anda tersedia untuk sebarang jenis acara yang diaturkan oleh S188.com.
 7. Semua kredit bayaran bagi BONUS PERMAINAN hanya untuk tujuan taruhan sahaja, dan anda tidak boleh tunaikan bonus berkenaan. Anda hanya boleh mengeluarkannya kemenenagan anda. (Tiada pengeluaran boleh dibenarkan bagi amaun yang lebih kurang daripada bonus permainan)
 8. Demi keadilan dalam permainan, untuk mengeluarkan sebarang bayaran anda mesti memenuhi syarat taruhan yang ditetapkan bagi bonus permainan (amaun taruhan akan tertera di bawah setiap promosi.)
 9. Untuk melayakkan diri bagi bayaran bonus, anda mesti melakukan minimum pendepositan sekurang-kurangnya RM 30.
 10. Hanya satu promosi (bonus) akan diganjarkan kepada setiap pemain, rumah tangga dan komputer.
 11. S188.com berhak untuk menyemak semula rekod transaksi dan log dari semasa ke semasa tanpa sebarang sebab. Pemain yang berusaha sekuat tenaga demi memenuhi syarat minimum bagi bayaran bonus, mempamerkan sifat-sifat “pemburu bonus” akan menyebabkan akaun mereka ditanda dan diaudit, seandainya bahagian sekuriti mendapati bahawa akaun pemain baru didaftarkan hanya untuk mendapatkan bonus. Jika terdapat bukti menunjukkan bahawa pemain/pemain-pemain berkenaan terlibat diri dalam strategi taruhan, S188.com berhak mengikut budi bicara sendiri mengganggapnya sebagai tindakan penyalahgunaan, kami berhak menarik balik hak penyertaan promosi bagi pemain sebegini, dan bonus wang, sebarang kemenangan yang diperoleh olehnya di bawah promosi ini serta pulangan pendepositan mereka akan dilucutkan.
 12. Penyalahgunaan termasuk tapi tidak terbatas kepada tindakan di bawah: sebarang corak permainan yang tidak normal. Contoh: Sengaja bertaruh dalam risiko minimum: seri, taruhan kosong margin atau taruhan berpagar. Menuntut bonus dan memohon pengeluaran tanpa melakukan taruhan. Melakukan taruhan berjumlah tinggi (dengan jumlah lebih daripda 30% baki bonus mereka) dari baki akaun pemain, di mana baki tersebut dihasilkan daripada baki bonus. Mendaftar lebih daripada satu akaun bagi setiap individu dan menggunakan akaun-akaun ini sebagai akaun penipuan dalam percubaan menuntut bonus lebih daripada satu kali. Melakukan taruhan berjumlah tinggi (semasa bermain dengan bonus) dengan percubaan menghasilkan baki tinggi. Selepas tujuan tercapai, menukarkan corak pertaruhan kepada taruhan kecil demi untuk memenuhi keperluan pusing ganti (turnover) dan masih menyimpan baki sedia ada yang tinggi (contoh: pemain bertaruh RM 25 dan memenangi RM 5, 000, kemudian menurunkan jumlah taruhannya kepada RM 0.50 sehingga keperluan pusing ganti (turnover) tercapai).
 13. S188.com berhak untuk melarang penyalahguna dari menerima sebarang promosi seterusnya di S188.com,serta berhak untuk menghantarkan sebarang maklumat mengenai penyalahguna yang diketahui kepada Microgaming. Tindakan ini adalah untuk memastikan bahawa mereka akan dilarang daripada menyertai promosi-promosi di semua kasino yang menggunakan servis Microgaming.
 14. Pemain-pemain yang kini mempunyai lebih daripada satu pengeluaran tertunggak dalam akaunnya tidak berkelayakan menerima sebarang bonus, promosi ataupun sebaliknya, sehingga pengeluaran sebegini sama ada diproses atau dibatalkan. Penyalahgunaan polisi ini, seperti yang didefinisikan oleh kami, akan mengakibatkan kemenangan pemain dibatalkan.
 15. Sila ambil perhatian bahawa: Semua bonus pendaftaran percuma (sebelum pendepositan dilakukan) hanya untuk mainan slot sahaja dan dikehendaki memenuhi 50x pusing ganti (turnover). Sebelum pengeluaran pendepositan mesti dilakukan. Maksimum pengeluaran bagi sebarang bonus PERCUMA adalah RM 100 tidak termasuk bonus.
 16. Sila ambil perhatian bahawa: Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang mainan Pai Gow Poker dan rulet (kesemuanya berbeza), tambah dengan 50% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam permainan RNG & Slot akan dikira masuk ke dalam keperluan pusing ganti (turnover).
 17. Dengan menerima & menggunakan sebarang tawaran promosi kami, pemain dianggap secara langsungnya telah membaca, memahami dan BERSETUJU dengan Terma Penggunaan ini. Jika berlaku sebarang persengketaan, keputusan S188.com adalah muktamad dan terikat.

DAFTAR
LIVE CHAT